شرایط ضمانت:
  • ضمانت نامه فاقد مهر و تاریخ از درجه اعتبار ساقط است.
  • ارائه این کارت همراه دستگاه معیوب جهت استفاده از ضمانت نامه الزامی است.
  • برای شارژ کردن فقط از شارژر همراه دستگاه استفاده نمایید.
  • ضمانت نامه شامل شامل نقایص فنی ناشی از تولید دستگاه می باشد.
  • هرگونه عیوب دیگری که در اثر ضربه ، آب ، آتش ، مواد شیمیایی ، شکستگی شیشه و LCD ، نوسانات برق و استفاده ناصحیح از دستگاه عارض گردد. از موارد شامل ضمانت نامه خارج می باشد.
  • کابل USB شامل گارانتی نمی باشد.
  • در صورت بازشدن و یا مخدوش شدن برچسب دستگاه ، ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط می گردد.
  • حمل دستگاه معیوب به گارانتی جهت انجام تعمیرات به عهده خریدار است.
  • در صورت نیاز دستگاه به فرمت ، شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال اطلاعات موجود در دستگاه را ندارد.
  • شرایط ضمانت برای کلیه دستگاه ها شامل تعویض به مدت یکسال و در قبال ایراداتی است که توسط سازنده و در هنگام تولید به دستگاه وارد شده است.