خدمات پس از فروش مربوط به خود دستگاه است و شامل سایر وسایل، قطعات جانبی و لوازم مصرفی نمی گردد.

ارائه اصل کارت در صورت نیاز به خدمات الزامی است .

آسیب های ناشی از حوادث طبیعی و غیر مترقبه، نوسان برق، ضربه و تغییر شکل فیزیکی، مواد شیمیایی، آتش سوزی و تعمیر توسط اشخاص غیر مجاز موجب ابطال این خدمات پس از فروش میشود.