‌خدمات پس از فروش ﻣﺤﺼﻮﻻت Ozaki

شرایط خدمات پس از فروش تنها برای کالاهای الکترونیکی و 12 ماه بعد از ارسال محصول معتبر خواهد بود. این خدمات پس از فروش قاب ها و سایر محصولات غیر الکترونیکی را شامل نمی شود. اوزاکی هرگونه کالای معیوبی را که به دلیل بروز حادثه، استفاده نادرست، نگهداری نامناسب و یا هر نوع تعمیر و دستکاری غیر مجاز، توسط کاربر دچار نقص شده باشد را نمی پذیرد.

در صورتی که نقص مربوط به محصولات غیر الکترونیکی کاملاً نو و استفاده نشده باشد، ارائه تصویر و همچنین رسید خرید محصول برای تأیید ادعای خود الزامی است.

اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.

store.ozakiverse.com اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ داند که این شرایط و مقررات را بدون اعلام قبلی به روز رسانی یا اصلاح کند. هرگونه تغییری که در وب سایت اوزاکی store.ozakiverse.com صورت گیرد به منزله تأیید و پایبندی شما به شرایط و مقررات جدید است. به همین منظور، توصیه می کنیم هر بار که به وب سایت مراجعه می کنید، این شرایط و مقررات را مطالعه کنید.

خدمات پس از فروش ﻣﺤﺼﻮﻻت OtterBox و pfeProof

کمپانی Otter و سایر شرکت های جهانی وابسته به آن مانند pfeProof، محصولات تحت برند OtterBox و pfeProof را در مقابل هر گونه نقص موجود در مواد یا پیش آمده در طول فرآیند ساخت، به طول مدت یک سال از تاریخ خرید محصول توسط مصرف کننده، ضمانت می کند.

OtterBox و pfeProof هیچ گونه مسئولیتی در مقابل گوشی های هوشمند یا هر وسیله ی دیگری که توسط شرکتی غیر از OtterBox و pfeProof ساخته شده است را ندارد و آنها را ضمانت نمی کند. اگر در طول مدت دوره ی ضمانت، ادعای معتبری درمورد نقص موجود در موارد یا نقص پیش آمده در طول فرآیند ساخت،توسط ما دریافت شود، OtterBox و pfeProof موظف است: محصول OtterBox و pfeProof مورد بحث را با استفاده از قطعات نو و یا بازسازی شده تعمیر کند یا محصول OtterBox و pfeProof مورد نظر را با محصول نو و یا بازسازی شده تعویض کند.ما برای رده محصولات محافظ های صفحه شفاف خود (1) فقط در صورتی ضمانت بالا را اعمال می کنیم که قاب محافظ صفحه شفاف، فقط و فقط روی یک دستگاه استفاده شده باشد و به هیچ وجه از روی آن جدا نشده باشد. (2) در صورت نصب ناقص قاب توسط مشتری، تنها یک بار محصول را تعویض خواهیم کرد (حباب های هوای به وجود آمده در هنگام نصب که ظرف مدت 24 ساعت از بین نرود را هم شامل می شود). منظور از کلمه "بازسازی شده" در این خدمات پس از فروش محدود، محصول یا قطعه ای است که مشخصاً به ویژگی های اصلی آن بازگردانده شده باشد. در صورت نقص محصول، این موارد راه حل های اختصاصی شما خواهد بود. otterBox و pfeProof این حق را برای خود محفوظ می دارد که هزینه های مختصر جا به جایی و کارمزد را برای هر ادعای معتبر ضمانت، محاسبه کند.

محدودیت ها و استثناها به جز موارد خدمات پس از فروش محدود که صریحاً در بالا توضیح داده شده یا موارد منحصر یا ممنوع شده توسط قانون حاکم، OtterBox و pfeProof به صراحت، هر گونه و همه ی خدمات پس از فروش های صریح یا ضمنی دیگر را غیر معتبر می داند که شامل هر گونه ضمانت کیفیت، خرید و فروش یا طراحی شده برای یک هدف خاص می شود و شما به طور خاص موافقت کردید که OtterBox و pfeProof نباید در قبال نقض هر نوع ضمانت، بر روی هر یک از محصولات OtterBox و pfeProof که هر گونه آسیب های خاص، جانبی، غیر مستقیم و تبعی دیده باشند، مسئول باشد. بدون محدود کردن اکثریت ادعاهای نقض شده ی پیشرو باید اضافه کرد که خدمات پس از فروش خدمات پس از فروش محدود، تحت هیچ شرایطی جایگزینی یا هزینه ی هر وسیله ی الکترونیکی یا اموال شخصی _ فارغ از اینکه محصول OtterBox و pfeProof باشد و یا نباشد را شامل نمی شود.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ

در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺳﯽ (30) روز از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺼﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ OtterBox و pfeProof برای آن ﻗﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده، ﻫﻤﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺟﻮﻋﯽ و ﯾﺎ ادﻋﺎی ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ مستقیماً ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی، ﻣﺤﺼﻮل OtterBox و pfeProof را از آن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ، ارﺟﺎع داده ﺷﻮد. OtterBox و pfeProof ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺟﻮﻋﯽ و ﯾﺎ ادﻋﺎی ﺿﻤﺎﻧﺖ، در ﻃﻮل ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 30 روز را نمی پذیرد، ﺑﻪ ﺟﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل OtterBox و pfeProof خود را مستقیماً از وب ﺳﺎﯾﺖ OtterBox.com ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ OtterBox و pfeProof خریداری کرده باشند.

ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﺛﺒﺎت ﭘﻮﺷﺶ ﺿﻤﺎﻧﺖ، ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ؟ وﻗﺘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ی ﺷﻤﺎ، ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ. در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺟﻌﺒﻪ ی ﺑﺎز ﺷﺪه ی ﻣﺤﺼﻮل را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﻮﺷﺶ خدمات پس از فروش ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ، ﺗﺼﻮﯾﺮی از رﺳﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﺮ ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ؛ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﻮﺷﺶ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﺷﻤﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺿﻤﺎﻧﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ثبت شان می باشد، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل، ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﯾﺎ ‌ﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

برای محصولات ضد آب pfeProof ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اول ﺑﻪ ﻣﺪت 30 دقیقه ﻣﺤﺼﻮل در آب ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ضمناً ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ، ﻣﺤﺼﻮل pfeProof دیگر آب بندی نشده و اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺻﺪﻣﻪ وارد ﺷﻮد.

خدمات پس از فروش محصولات Just Mobile

پوشش خدمات پس از فروش Just Mobile تمامی محصولات خود را ضمانت می کند که در طول دوره خدمات پس از فروش، عاری از هرگونه خطا و نقص پیش آمده در حین تولید باشند. طول دوره خدمات پس از فروش، یک سال بعد از تاریخ خرید خواهد بود. شماره سریال خدمات پس از فروش محصولاتی که شامل خدمات پس از فروش می شوند، روی جعبه محصول قرار گرفته است. اگر اثبات شود محصولی در طول دوره ضمانت و تحت استفاده معمول، دچار نقص شده است، Just Mobile محصول را تعمیر یا تعویض خواهد کرد. بعد از اتمام دوره ضمانت، کاربر موظف به پرداخت هزینه قطعات و تعمیر خواهد بود.

تعریف دوره خدمات پس از فروش به منظور حفاظت از حقوق خود، لطفاً محصول خود را بعد از خرید به صورت آنلاین ثبت کنید و حتماً رسید خرید را پیش خود نگه دارید. رسیدگی به خواسته شما بدون رسید خرید ممکن نخواهد بود. در صورتی که رسید خرید در هنگام درخواست سرویس، ارائه نشود، دوره ضمانت از تاریخ خروج محصول از کارخانه محسوب می شود.

محدودیت ها این خدمات پس از فروش، خسارت های ناشی از حوادث، زوال طبیعی، استفاده نادرست و نگهداری نامناسب از محصول، استفاده صنعتی و نصب ناصحیح را پوشش نمی دهد. همچنین این خدمات پس از فروش، فقط محصول اصلی را پوشش می دهد و گم شدن لوازم جانبی مثل کابل، متعلقات جعبه یا دفترچه دستورالعمل را شامل نخواهد شد.

قطعات معیوب جدا شده از محصول در طول سرویس، جزو دارایی های Just Mobile محسوب خواهند شد. Just Mobile این حق را برای خود محفوظ می داند که از قطعات نو یا تعمیری در سرویس محصولات خود استفاده کند.

خدمات پس از فروش محصولات Fuse Chiken

قبل از تماس با ما جهت استفاده از خدمات پس از فروش محصول مراحل زیر را انجام دهید:

1. ممکن است قاب مورد استفاده، مانع از اتصال صحیح کابل به گوشی شما شده باشد. گوشی را از قاب خارج کنید و کابل را دوباره به آن اتصال دهید.

2. از شارژر مخصوص Apple که همراه با محصول در اختیار شما قرار می گیرد استفاده کنید. ممکن است کابل با بعضی از شارژرهای شرکت های ثالث، سازگار نباشد.

3. محل اتصال و درگاه دستگاه را چک کنید تا گرد و خاک و یا هر مانع دیگری مانع از اتصال صحیح کابل به دستگاه شما نباشد.

شرایط ضمانت محصول تمامی محصولات جدید Fuse Chicken در مقابل نقص در مواد اولیه و تولید، شامل دوره ضمانت محدود یک ساله از تاریخ خرید محصول می شوند. محصولات TITAN ،TITAN LOOP ،TITAN LOOP M ،TITAN M و ARMOUR CHARGE از زمان خرید محصول شامل ضمانت مادام العمر خواهند شد. ما ضمانت می کنیم محصولی که شما دریافت می کنید عاری از هر گونه نقص در مواد اولیه و پیش آمده در فرآیند تولید باشد.

این خدمات پس از فروش، نقص در کالا ناشی از خراب شدن محصول توسط شما، هرگونه مشکل ناشی از استفاده ناصحیح و کاربرد نامناسب، شخصی سازی و یا تغییر در محصول را شامل نمی شود.

همچنین این خدمات پس از فروش، حوادث ناگهانی، خرابی های ناشی از تعمیر، تغییر یا جداسازی محصول توسط کاربر را پوشش نمی دهد. تنها سری محصولات BOBINE برای استفاده به عنوان پایه در نظر گرفته شده است. خدمات پس از فروش Fuse Chicken محصولات شرکت های ثالث که تولیدات ما به آنها متصل شده اند را پوشش نمی دهد و هیچگونه خدماتی به آنها نخواهد داد.

متأسفانه، به دلیل افزایش محصولات تقلبی، خدمات پس از فروش Fuse Chicken تنها محصولاتی را شامل می شود که از فروشندگان رسمی ما خریداری شده باشند. برای تأیید صلاحیت فروشندگان، می توانید قبل از خرید با ایمیل support@fusechicken.com تماس بگیرید.

نکته مهم محصولات Fuse Chicken تنها در رده کابل شارژ و لوازم جانبی موبایل قرار می گیرد و برای استفاده به عنوان کابل یدک کش، وسیله وزنه برداری و یا متوقف کننده اره برقی طراحی نشده است. تمام ویدئوها و یا عکس هایی که موارد استفاده‌های دیگری از محصول را نشان می دهد، تنها به منظور نمایش و تبلیغات صورت گرفته است و استفاده‌های این‌چنینی شامل خدمات پس از فروش نمی شود.

مستندات به منظور ثبت ادعای خدمات پس از فروش برای محصولات اصلی Fuse Chicken تیم پشتیبانی ما ممکن است رسید خرید را از شما طلب کنند. اگر رسید یا سایر مستندات خرید موجود نبود، ممکن است از شما خواسته شود با هزینه خود، محصول مورد نظر را برای بررسی به دفتر اصلی شرکت ارسال کنید.

به دلیل جعل‌های انجام شده از رسیدهای خرید آمازون، تمامی محصولات خریداری شده از آمازون باید برای خدمات پس از فروش به شرکت ارسال شوند.

تعمیر یا جایگزینی Fuse Chicken تمامی محصولاتی که ثابت شود، نقص آنها در فرآیند تولید اتفاق افتاده است را تعمیر یا تعویض می کند. در صورت اتمام موجودی محصول شما ما آن را با محصولی برابر از لحاظ قیمتی جایگزین خواهیم کرد.

‌خدمات پس از فروش ﻣﺤﺼﻮﻻت Moshi

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

‌ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ سال از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮﯾﺪ، در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺺ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در مواد و پیش آمده در طول فرآیند ساخت، ضمانت می گردد.

‌ﻣﺎهزینه های حمل و ﻧﻘﻞ، ﺑﯿﻤﻪ، ﮔﻤﺮک و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺎﻻ را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ دهیم. اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ های صورت گرفته، مشخص شود محصول معیوب بوده یا در مراحل تولید آن نقصی وجود داشته است، ما با انتخاب خود و به صورت رایگان، ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ آن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد. در ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮد، ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﯾﻦ خدمات پس از فروش، ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺤﺼﻮل را ﭘﻮﺷﺶ نمی دهد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرات ﻇﺎﻫﺮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ و ﭘﺎرﮔﯽ ﻫﻢ می شود. اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻫﺮﻧﺤﻮی دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ خدمات پس از فروش ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ دانیم ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﯾﺎ مستندات مان را در هر زمانی به روز رسانی یا اصلاح کنیم.

افزایش طول دوره ضمانت، به واسطه ﺛﺒﺖ ﻣﺤﺼﻮل

ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ، ﻃﻮل دوره ﺿﻤﺎﻧﺖ را ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ. ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﺼﻮل در moshi.com/register دوره ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﺻﻮﺗﯽ، ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺷﯽ ﺑﺮای 3 سال و ﺑﺎﺗﺮی ‌ ﻫﺎ و ﻗﺎب ﻫﺎی باتری دار برای 2 سال از تاریخ خرید، معتبر خواهند بود. اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل دوره ﺿﻤﺎﻧﺖ، ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪی از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ آدرس store@moshi.com تأیید خواهد شد. ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻘﺾ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ، ﺑﺮای دوره خدمات پس از فروش ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده شده بود، برای دوره ضمانت افزایش یافته هم، معتبر خواهد بود. ‌

شرایط کالاهای غیر الکترونیکی خدمات پس از فروش ﮐﯿﻒ ﻫﺎ، و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻮﺷﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ذﯾﻞ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺤﺪودی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل دوره ﺿﻤﺎﻧﺖ، ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪی از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ آدرس store@moshi.com ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻘﺾ خدمات پس از فروش ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ، ﺑﺮای دوره ﺿﻤﺎﻧﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﺑﺮای دوره ﺿﻤﺎﻧﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ، ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، دوره ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﺤﺼﻮل را از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ www.moshi.com ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻓﺮوش، اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل را ﻧﺰد ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﮑﺴﯽ از آن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﮔﻢ ﺷﺪن رﺳﯿﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺎﻓﻆ های ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮﺷﯽ، ﺑﻪ ‌ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت، ﺣﺎدﺛﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و اﯾﻦ خدمات پس از فروش، ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﺗﻔﺎﻗﺎت روزﻣﺮه را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﺧﻂ و ﺧﺶ روی ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ iVisor Glass ﯾﺎ AirFoil Glass ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل اﺳﺘﻔﺎده، آﺳﯿﺐ دﯾﺪ؛ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ 10 دلار برای iPhone 6/6S و 15 دلار برای iPhone 6 plus/6s pluse را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دهیم. اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد، ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ شد. ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﯿﻮب را ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ و اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺿﻤﯿﻤﻪ رﺳﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪ، ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ آدرس support@moshi.com ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

خدمات پس از فروش محصولات LaCie

شرایط عمومی شرکت LaCie خدمات پس از فروش و پشتیبانی بی‌نظیری را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد. سیاست‌های ضمانت 1، 2 و 3 ساله شرکت ما شامل منابع جامع و کامل تحت وب، پشتیبانی فنی کارشناسان و پوشش جهانی برای تعمیر و یا تعویض محصولات می‌شود. برای اطلاع و استفاده از مزایای ضمانت‌نامه محصولات LaCie می‌توانید از طریق آدرس www.lacie.com/support و با بخش پشتیبانی شرکت تماس حاصل کنید. در این آدرس خدمات آنلاین و اطلاعات تماس در اختیار شما قرار خواهد گرفت. در صورت مراجعه حضوری به نمایندگی‌های ما می‌توانید از راهنمایی های آن‌ها نیز استفاده کنید.

نوع ضمانت نامه‌های استاندارد ما به محصولی که خریداری می‌کنید بستگی دارد. برای بررسی وضعیت ضمانت محصول و شرایط آن می‌توانید به آدرس اینترنتی www.lacie.com/support مراجعه کرده و شماره سریال محصول خود را وارد کنید. اگر هیچ اطلاعاتی در زیر نام محصول شما قید نشده بود به آن معنی است که ضمانت نامه شما منقضی شده است.

قوانین و ضوابط ضمانت نامه مدت دار LaCie شرکت LaCie تضمین می‌کند که محصول خریداری شده تا 1، 2 و 3 سال آینده (به محصول خریداری شده بستگی دارد) در بدنه و نحوه عملکرد خود عاری از هرگونه عیب و نقص باشد. تاریخ این ضمانت از زمانی که محصول به دست مشتری برسد آغاز خواهد شد. در صورت مشاهده هرگونه خرابی در محصولی که توسط ضمانت نامه فوق پوشش داده می‌شود LaCie موظف است (الف) بدون هیچ هزینه‌ای محصول را تعمیر یا تعویض کند. در صورتی که محصول یاد شده غیرقابل تعمیر بوده و نمونه مشابه نیز موجود نباشد (ب) مبلغ پرداخت شده قابل استرداد است. با خواندن این متن شما موافقت می‌کنید که محصول جایگزین ممکن است از سری جدید یا بازتولید همان سری قبلی باشد. برای دریافت مبلغ یا نمونه جایگزین باید محصول خود را در طول زمان پوشش ضمانت نامه به شرکت بازگردانید. محصول مرجوعی باید موارد رو به رو را به همراه داشته باشد: (1) یک کپی از فاکتور خرید را برای تأیید ضمانت؛ (2) برگه مربوط به تعداد دفعات تعویض دستگاه؛ (3) نام، نشانی و شماره تلفن کاربر؛ (4) یک کپی از برگه تأیید شماره سریال دستگاه که اصل بودن تاریخ ضمانت و نمایندگی فروش را تأیید کند و (5) شرح مشکل محصول. پرداخت تمامی هزینه های حمل و نقل محصول مرجوع شده بر عهده مشتری است. محصول باید از طریق فروشنده اصلی به شرکت LaCie فرستاده شود. این ضمانت نامه تنها مشکلات سخت افزاری محصولات LaCie را پوشش می دهد. نرم افزارها، صداها، تصویرها و کتابچه های راهنمایی که به همراه هر محصول عرضه می‌شوند به موجب توافق نامه ای جداگانه ضمانت شده اند.

در صورت استفاده نادرست از محصول، آسیب دیدگی در حادثه، تحت فشار قرار گرفتن، نصب برنامه‌هایی که توسط شرکت LaCie تأیید نشده اند، خط خوردگی و یا مخدوش شدن شماره سریال دستگاه، ضمانت به محصول تعلق نخواهد گرفت.

شرکت LaCie به غیر از ضمانت نامه مدت داری که در بالا به آن اشاره شد در حال حاضر هیچ نوع ضمانت نامه دیگری را برای محصولات فروخته شده نخواهد پذیرفت. حتی ضمانت نامه های ویژه، قانونی و ضمنی نظیر ضمانت نامه با قابلیت خرید و فروش نیز تخلف محسوب شده و شرکت LaCie آن‌ها را پوشش نخواهد داد. ضمانت نامه شرکت LaCie شامل ماهیت محصول نمی‌شود. (1) نحوه عملکرد محصول، (2) مناسب بودن یا نبودن محصول برای نیاز مشتری، (3) بدون غلط بود دفترچه راهنما یا (4) اطلاعات از دست رفته برعهده مشتری بوده و شرکت LaCie هیچ مسئولیتی در قبال آن‌ها بر عهده ندارد. خواندن این متن به منزله آن است که مشتری از خطرهای احتمالی عملکرد محصول آگاه بوده و آن‌ها را پذیرفته است. ضمانت و ضوابط اشاره شده در بالا در اختیار شرکت LaCie بوده و در صورت بیان شفاهی یا کتبی، صریح یا ضمنی نیز اعتبار خواهد داشت.

محدودیت‌ها و استثناها این ضمانت نامه مدت دار تنها شامل قطعات سخت افزاری شرکت LaCie خواهد شد که با نام تجاری « LaCie»، علامت تجاری و لوگوی منتسب به آن شناخته می‌شود. این ضمانت نامه به هیچ عنوان قطعات سخت افزاری دیگر شرکت‌ها و نرم افزارهایی که در کنار محصولات LaCie عرضه می‌شوند را پوشش نمی‌دهد. ممکن است سازندگان، تأمین کنندگان، توزیع کنندگان و یا فروشندگان ضمانت نامه های خود را به مصرف کننده ارائه کنند اما شرکت LaCie تا کنون و با توجه به ضوابط قانونی تنها محصولات منتسب به خود را پوشش می‌دهد. نرم افزارهایی تحت عنوان LaCie و یا بدون آن به همراه محصولات این شرکت عرضه می‌شوند، تحت پوشش ضمانت نامه فوق الذکر قرار نخواهد گرفت. برای اطلاع از حق و حقوق خود می‌توانید به توافق نامه صدور مجوز نرم افزار مربوطه رجوع کنید.

شرکت LaCie به هیچ عنوان وقفه در عملکرد دستگاه و یا بروز هرگونه خطای سیستمی را تضمین نمی‌کند. مسئولیت خسارت ناشی شده از استفاده نادرست و عمل نکردن به دستورالعمل های مربوطه بر عهده کاربر بوده و به شرکت LaCie مربوط نمی‌شود.

ضمانت نامه LaCie شامل موارد ذیل نخواهد شد: (1) قطعات مصرفی، مگر اینکه خسارت وارد شده به دلیل نقص در عملکرد و یا ساخت این قطعات رخ داده باشد، (2) خسارت‌های ظاهری نظیر خط و خش، خم شدگی و یا شکستگی قطعات پلاستیکی (3) خسارت‌هایی که توسط محصولات دیگر شرکت ها بر محصولات LaCie وارد می‌شود (4) خسارات ناشی از حوادث، استفاده نادرست، تحت فشار قرار دادن، سیل، زلزله، آتش سوزی و دیگر علل خارجی (5) خسارت‌هایی که به دلیل استفاده از محصولات LaCie در خارج از چارچوب تعریف شده رخ می‌دهند (6) خسارت هایی که به هنگام سرویس محصول (نظیر به روز رسانی یا ارتقاء) توسط افراد متفرقه و تأیید نشده توسط شرکت LaCie صورت می گیرد (7) استفاده از محصول یا قطعه ای تأیید نشده توسط شرکت LaCie برای افزایش کارآیی محصول (8) خط خوردگی و یا مخدوش شدن شماره سریال محصولات LaCie. هیچ یک از فروشندگان، نمایندگان و کارمندان شرکت LaCie اجازه اصلاح، افزودن، پیوست دادن و به طور کلی تغییر این ضمانت نامه را ندارند.

هرگونه از بین رفتن و تخریب اطلاعات در هنگام استفاده از هارد دیسک های LaCie بر عهده مشتری بوده و در هیچ شرایطی شرکت LaCie موظف به بازیابی و یا ترمیم اطلاعات نیست. به منظور جلوگیری از بین رفتن اطلاعات شرکت LaCie به شما پیشنهاد می کند همواره اطلاعات خود را در دو نسخه مجزا نگهداری کنید. برای مثال یک نسخه بر روی هارد دیسک اکسترنال و نسخه دیگر بر روی هارد داخلی، یک هارد دیسک اکسترنال مجزا و یا هر نوع حافظه ذخیره سازی دیگر. شرکت LaCie یک سری کامل از درایوهای CD و DVD را به شما پیشنهاد می کند که در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در رابطه با تهیه نسخه پشتیبان می توانید به وب سایت ما مراجعه کنید.

شرکت LaCie هیچ مسئولیتی در قبال خسارت های ناگهانی، غیر مترقبه و یا خسارت های غیر مستقیم ناشی از گذشت زمان را بر عهده ندارد. این خسارت ها ممکن است با نقض مفاد ضمانت نامه، بر اساس نظریه های قانونی نظیر از دست دادن سود، از کار افتادگی، خسارت یا جایگزینی قطعات و تجهیزات و هرگونه هزینه برای بازیابی اطلاعات، برنامه ریزی یا باز تولید برنامه های ذخیره شده بر روی هارد دیسک های ساخت شرکت LaCie به وجود آیند. حتی در صورتی که از این نوع خسارت ها در برگه اطلاعات و مشخصات دستگاه به شما هشدار داده شده باشد LaCie وظیفه ای برای جبران خسارت های به وجود آمده ندارد.

قوانین برخی کشورها و ایالت ها به شرکت های سازنده اجازه ابطال ضمانت نامه در صورت بروز خسارت های ضمنی یا غیر مترقبه فوق الذکر را نمی دهد. در این صورت محدودیت های فوق برای شما صدق نخواهد کرد. این ضمانت نامه به شما حقوق قانونی را می دهد که این حقوق در هر ایالت و کشور متفاوت است.

باز کردن جعبه محصول، استفاده از آن و پر کردن فرم ثبت نام به منزله خواندن ضوابط و مقررات مفاد این توافق نامه و پذیرفتن آن ها تلقی خواهد شد. علاوه بر این شما توافق می کنید که این توافق نامه واضح و روشن بوده و هیچگونه دوگانگی و ابهامی در آن وجود ندارد. جایگزینی، لغو و یا هرگونه توافق جانبی به صورت کتبی یا شفاهی و باید بر اساس مفاد مندرج در این توافق نامه صورت گیرد.

اطلاعات ضمانت نامه و نحوه استفاده از محصول LaCie خود که به صورت مجزا در دفترچه راهنما آمده است را به دقت مطالعه کنید. شما می توانید از طریق ایمیل Sales.intl@lacie.com با ما ارتباط برقرار کنید.

خدمات در صورت خرابی محصول در مواردی نادر ممکن است محصول LaCie خریداری شده کار نکند. ما در تلاش هستیم که احتمال بروز چنین مشکلاتی را به صفر برسانیم اما متأسفانه گاهی اوقات این گونه وضعیت ها به وجود می آیند. اگر حداکثر تا 15 روز از تاریخ خرید محصول با مشکلی رو به رو شدید، کافی است آن را به فروشگاهی که از آن خرید کردید مرجوع کنید. واضح است برای بازگرداندن محصول به مدرکی نظیر فاکتور خرید نیاز خواهید داشت.

هشدار به مشتری به یاد داشته باشید قبل از مرجوع کردن هارد دیسک LaCie و یا بازگرداندن آن برای تعمیر، از اطلاعات خود یک نسخه پشتیبان تهیه کرده و یا آنها را در جایی دیگر ذخیره کنید. شرکت LaCie هیچ ضمانتی پیرامون کامل بودن اطلاعات ذخیره شده شما پس از تعمیر نخواهد داشت. ما هیچ مقرراتی درباره بازیابی اطلاعات نداشته و نمی توانیم در قبال از دست رفتن اطلاعات هارد دیسک LaCie شما پاسخگو باشیم. تمامی محصولاتی که به شرکت LaCie مرجوع می شوند باید داخل جعبه اصلی خود قرار گرفته و هزینه حمل و نقل آنها پرداخت شده باشد.